Stališče Socialnih demokratov do predloga proračuna za leto 2016 v prvi obravnavi

SD smo zaskrbljeni, da se šele po izteku trimesečnega začasnega financiranja MOM obravnava proračun za leto 2016 v prvem branju, saj se s tem vsaj za tretjino zmanjša poslovno leto! Razlog tiči v povečanih apetitih po porabniški rabi proračunskih sredstev, v preskromnih možnostih za investicijsko vlaganje in prioritetno nedefiniranih projektih, vedno bolj zaskrbljujoči socialni sliki in stiski ljudi ter kabinetski pripravi, ob ne vključevanju uprave in drugih nosilcev planiranja, in nepripravljenosti državnih institucij pomagati Mariboru, ki je vsesplošne pomoči potreben. V tej smeri iskanja pomoči tudi socialni demokrati delujemo in menimo, da je potreben takšen pristop tudi v vsaj ostalih vladnih strankah.
Za boljši Maribor gre!

UGOTOVITVE

1. Prihodkovna stran proračuna je dokaj realna, nekoliko odstopajo le predvideni kapitalski prihodki, predvsem zaradi predvidene prodaje stanovanj. Glede na možnosti prodaje stanovanj in na drugi strani potreb, ki se v mestu izkazujejo je vprašanje ali je proračun v tem delu uresničljiv.

2. Proračun za l. 2016 podobno kot za pretekla leta karakterizira precejšen porast tekočih odhodkov torej odhodkov, ki so namenjeni delovanju občine. Glede na preteklo leto se povečujejo ti za 13,6% oziroma za 2,7 milijone evro. Deloma je to sicer posledica zakonske uskladitve plač, deloma pa posledica politike, ki je daleč od varčevalne. To kažejo tudi podatki o deležu tekočih odhodkov v prihodkih občine. Če so bili ti udeleženi v prihodkih v času pred Kanglerjem s 15-16% , v času koalicije prejšnjega župana okoli 18%, so s prvim letom te koalicije porastli na 23%, v naslednjih dveh letih sicer znižali na 22%, s proračunom za to leto pa povečali na skoraj 24% prihodkov. Poenostavljeno četrtina vseh prihodkov gre za delovanje občine.

3. Prihodki, ki bodo znašali nekaj več kot 88 milijonov so glede na preteklo leto povečani za 3%, odhodki planirani v višini 97,7 milijonov evrov ali za 14% več kot v preteklem letu. Proračunski primanjkljaj v višini 9 milijonov evrov bo pokrit s prenosom sredstev iz preteklega leta in kreditom.

4. Občina se bo v tem letu zadolžila za 7,6 milijone ter istočasno odplačala za 3,7 milijon kreditov. Skupno bo občina ob koncu leta zadolžena za 36 milijonov.

5. MOM bo v letu 2016 ustvarila 4,9 milijonov tekočega presežka , torej sredstev ki so na voljo za vračanje kreditov in za nove naložbe. Glede na obseg zadolženosti in obveznostih za vračilo kreditov je MOM praktično brez lastnih sredstev za razvoj.

PREDLOGI

Proračuna kot je predložen v obravnavo ni možno podpreti. Porabniško naravnan proračun, ki zahteva na drugi strani zadolževanje za investicije je namreč potrebno uravnotežiti v obsegu, ki bo zagotavljal vsaj minimalna sredstva za nadaljnji razvoj. S predvidenim obsegom zadolženosti občina v naslednjih letih nebo ustvarjala lastnih sredstev za investicije, kar bo pomembno vplivalo na njeno nemožnost pridobivanja evropskih in državnih sredstev. Glede na predstavljeno situacijo je zato predsedstvo Mestne organizacije SD sklenilo, da svetniški skupini v Mestnem svetu MOM predlaga da predlaganega proračuna ne podpre. Mestni upravi naj predlaga, da predlog proračuna spremeni v skladu s sledečimi predlogi:

1. Znižati je potrebno tekoče odhodke na raven iz preteklega leta , to je za nekaj več kot 2,5 milijonov evro, predvsem na postavkah odhodkov za blago in storitve.

2. Z znižanjem tekočih odhodkov v predlagani višini se zniža predviden proračunski primanjkljaj na 6,5 milijonov evrov, kar je v pretežnem delu možno pokriti s prenosom sredstev iz preteklega leta. S tem bi odpadla potreba po dodatnem zadolževanju ali pa bi se MOM zadolžila v manjšem obsegu.

3. Z racionalizacijo tekoče porabe mora MOM ustvariti nekoliko več lastnih sredstev za realizacijo investicijskih namer in z omejevanjem zadolževanja razbremeniti bodoče prihodke, saj bo v naslednjih letih nujno za pridobivanje evropskih sredstev, poleg ustreznih projektov, razpolagati tudi z potrebnimi lastnimi finančnimi sredstvi

4. Tudi v bodoče je pričakovati omejena finančna sredstva za realizacijo investicijskih namer, zato bo nujno iskati tudi alternativne načine realizacije posameznih potreb. Gre predvsem za javno zasebno partnerstvo. Bistveno pri tem pa je da ima iniciativo MOM.

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..