IZJAVA ZA JAVNOST – PRORAČUN MESTNE OBČINE ZA LETO 2015

Socialni demokrati (SD) s Proračunom za leto 2015, pripravljenim za prvo branje, nismo zadovoljni. Predlagatelj je pripravo gradiva za Proračuna za leto 2015 najavil že dva meseca pred koncem preteklega leta, ko je v javnosti odmevalo alarmantno stanje mestnih financ in nujnost radikalnega zmanjšanja, oziroma črtanja izdatkov za: Varno hišo, za Materinski dom, za Javno kuhinjo, za šolske malice, za sofinanciranje Javnih del. Zato bi pričakovali, da bodo pri pripravi gradiva za prvo branje s svojimi predlogi sodelovale vse svetniške skupine in širša javnost. Za pripravo je bilo na razpolago dovolj časa, za temeljito obdelavo obsežnega gradiva pa je čas bistveno prekratek.

Proračun je sicer uravnotežen v smislu prihodkov in odhodkov, vendar so prihodki iz nekaterih virov planirani nerealno.

  1. Med Kapitalskimi prihodki je nerealno visoko planiran znesek od prodaje zemljišč. Prodaja zemljišč mora temeljiti na noveliranem Prostorskem planu, ki bo določal namen rabe prostora in na tej osnovi tudi ustrezne prihodke od prodaje zemljišč zainteresiranim kupcem in ostalim vlagateljem v razvoj mesta. Namesto tega se nadaljuje raba zemljišč, ki ne temelji na Prostorskem planu in stihijska razprodaja teh po prenizki ceni.
  2. Med Davki na nepremičnine je nerealno visoko predviden prihodek iz naslova pobranega nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč.
  3. V strukturi tekočih odhodkov se delež teh za delovanje Občinske uprave iz leta v leto nerazumno povečuje. Zaradi neprimerne notranje organizacije je dokaj številčna Občinska uprava neučinkovita in obenem podcenjevana. Kot posmeh tej je predviden najem dodatnih pogodbenih sodelavcev in s tem neutemeljena poraba sredstev za delo, ki bi moralo biti opravljeno z ustrezno razporejenimi redno zaposlenimi.
  4. Povečana tekoča poraba omejuje sredstva za razvoj. Problem pomanjkanja razvojnih sredstev se izkazuje skozi nizek tekoči presežek, kar onemogoča izvajanje nujno potrebnih investicijskih vlaganj. Svetniška skupina Socialnih demokratov na problematiko opozarja že dalj časa, vendar se ta ne razrešuje. Dogaja se, da je na račun tekoče porabe, vladajoča koalicija pripravljena zniževati vsako drugo porabo, ne glede na posledice takšnega početja.
  5. Napovedano zadolževanja za 1,9 MIO € v letu 2015 sicer ni visoko, a dolg občine, skupaj z njim, bo znašal že zaskrbljujočih 32 MIO €. Večje obveznosti iz naslova odplačil glavnice in obresti iz najetih kreditov bodo vplivale na porast proračunskih odhodkov in padanje tekočega presežka. Prepotrebnih sredstev za vlaganje v razvojni preboj občine še nadalje ne bo. Ustrezne rešitve bo moral ponuditi predlog proračuna že za leto 2015.

Socialni demokrati Proračuna za leto 2015 – prvo branje, ne bomo podprli iz naslednjih razlogov:

  • Ker ne temelji na realnih prihodkih.
  • Ker v visokem povečanju predvidenih odhodkov za delovanje Občinske uprave ni zaslediti napora in želje po uspešnem in racionalnem opravljanju nalog Občinske uprave.
  • Ker napoveduje povišanje cen nekaterih komunalnih storitev s ciljem povečanja dobička za ustvarjanje dodatnih kapitalskih prihodkov.
  • Zaradi sprejete koalicijske pogodbe o povečanju tržnih dejavnosti, bo prihajalo do pritiskov na uprave in vodstva javnih gospodarskih družb in javnih zavodov za povečanje dobičkov, kar bo imelo za posledico dvig cen osnovnih storitev javnih družb. To bomo občutili meščani in meščanke.
  • Ker tako oblikovan proračun ne zagotavlja tako hudo potrebnega razvojnega preboja mesta Maribor in onemogoča sofinanciranje razvojnih projektov iz Evropskih in drugih sredstev.

Socialni demokrati imamo pripravljenih dovolj ustreznih predlogov za prerazporeditev odhodkov v predloženem Proračunu za leto 2015 za prvo branje. Po posameznih namenih porabe jih bodo predlagali in utemeljili naši svetniki.

novinarska proracun2015

Stališča so na novinarski konferenci predstavili predsednik Mestne organizacije SD Maribor Anton Gačnik, vodja svetniške skupine Matej Žmavc, članica predsedstva Alenka Iskra in vodja skupine za pripravo stališč do proračuna Ivana Krašnja

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..